Algemene voorwaarden Voordeelbuurt.nl

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.
Voordeelbuurt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bornerbroeksestraat 22, 7622 NJ Borne, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 59659025. Voordeelbuurt en Voordeelbuurt.nl zijn handelsnamen van PubliNed.
Opdrachtgever: de partij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deelneemt aan het Platform Voordeelbuurt.nl, daarmee een overeenkomst aangaat dan wel beoogt een overeenkomst aan te gaan.
Aanbieding: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Voordeelbuurt aan Opdrachtgever om een overeenkomst met haar aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Voordeelbuurt en Opdrachtgever die tot stand komt op het moment dat het aanbod van Voordeelbuurt door de Opdrachtgever is aanvaard.
Platform: internet omgeving ter bevordering van de eigen verkopen of diensten van Opdrachtgever, welke gecombineerd worden met de verkopen of diensten van andere opdrachtgevers in hetzelfde, vooraf bepaalde, verzorgingsgebied. Opdrachtgever heeft zelf invloed op de inhoud van zijn eigen gegevens en aanbiedingen, Voordeelbuurt neemt op geen enkele wijze deel aan transacties tussen Opdrachtgever en consumenten uit zijn verzorgingsgebied.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Voordeelbuurt
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Aan Opdrachtgever wordt uitsluitend aanbiedingen gedaan door middel van een “opdrachtformulier voor deelname aan Voordeelbuurt.nl”.
3.2 De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke ondertekening door Opdrachtgever van het “opdrachtformulier voor deelname aan Voordeelbuurt.nl”.
3.3 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
3.4 In een eenmaal verzonden en ontvangen opdrachtformulier kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.
3.5 Aanbiedingen van Voordeelbuurt gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Werkzaamheden worden alleen ten behoeve van de Opdrachtgever verricht. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.
4.2 Voordeelbuurt kan de werkzaamheden pas uitvoeren als alle daarvoor benodigde gegevens door de Opdrachtgever aan Voordeelbuurt zijn verstrekt. In geval de benodigde gegevens niet voorhanden zijn, heeft Voordeelbuurt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan in rekening gebracht.
4.3 Voordeelbuurt zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de belangen van de Opdrachtgever.
4.4 Voordeelbuurt zal er op toezien dat alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst vertrouwelijk worden behandeld.

ARTIKEL 5 DEELNAMEKOSTEN EN BETALING
5.1 Bedragen op aanbiedingen en facturen van Voordeelbuurt zijn exclusief het actueel geldende BTW tarief.
5.2 Het geldende BTW tarief en BTW bedrag zal separaat op de factuur vermeld worden.
5.3 De betalingstermijn van facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-automatische incasso dient de betaling zonder enige aftrek of korting te geschieden door storting of overmaking op bankrekening NL81INGB0006245362. Dit banknummer staat ook op de factuur vermeld.
5.4 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3% (drie procent), alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.
5.5 Voordeelbuurt behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever (tijdelijk) de toegang tot het Platform te ontzeggen indien deze zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt.
5.6 Voordeelbuurt behoudt zich het recht voor om periodiek de tarieven aan te passen naar het dan geldende prijsniveau. Opdrachtgevers zullen hierover tenminste twee maanden van tevoren ingelicht worden.

ARTIKEL 6 INTELLECTUEEL EIGENDOM
6.1 Voordeelbuurt behoudt alle rechten voor die rusten op haar voortbrengselen waaronder begrepen publicaties, adviezen, (model)contracten, formats, systemen. De Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
6.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeelbuurt is het de Opdrachtgever niet toegestaan de voortbrengselen van Voordeelbuurt in welke vorm dan ook te openbaren, verveelvoudigen of exploiteren.
6.3 De Opdrachtgever vrijwaart Voordeelbuurt tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendoms-rechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Voordeelbuurt en de door haar ingeschakelde medewerkers of partijen zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever welke het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Voordeelbuurt is niet aansprakelijk voor bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste gegevens of informatie door de Opdrachtgever aan Voordeelbuurt. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en samenstelling van informatie die op het Platform wordt weergegeven.
7.3 Voordeelbuurt is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever door een derde informatie laat verstrekken aan het Platform. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanlevering, samenstelling en inhoud van informatie die op het Platform wordt weergegeven.
7.4 Voordeelbuurt is niet aansprakelijk indien door Opdrachtgever beelden en andere informatie gebruikt wordt waarop auteursrecht bij een derde partij berust.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Voordeelbuurt is beperkt tot het bedrag waarop in het des-betreffende geval de beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,- (zegge één duizend euro).
7.6 Aanspraken die het gevolg zijn van opzet, grove schuld of roekeloosheid van Voordeelbuurt vallen niet onder de beperkingen en uitsluitingen van dit artikel.

ARTIKEL 8 GEBRUIKERSVOORWAARDEN
8.1 Voordeelbuurt als Platform is een open community. Het is aan gebruikers van het Platform niet toegestaan om Voordeelbuurt te misbruiken door:
• Te spammen, beledigen, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten van derden.
• Teksten en/of afbeeldingen op het Platform te plaatsen die van lasterlijke, inbreuk makende, obscene, kwetsende of onwettige aard zijn.
• Content te uploaden die racisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig individu of groep van individuen predikt.
• Informatie of software te uploaden welke de intellectuele eigendommen van Voordeelbuurt of derden schendt resp. de schade kan toebrengen aan de werking van de software van Voordeelbuurt.
• Zichzelf voor te doen als een ander persoon, resp. toe te staan dat een ander persoon of entiteit zich voordoet als Opdrachtgever om informatie te plaatsen.
8.2 Iedere vorm van misbruik door Opdrachtgever geeft Voordeelbuurt het recht om met onmiddellijke ingang Opdrachtgever de toegang tot het Platform te ontzeggen
8.3 Voordeelbuurt behoudt zich het recht voor om de geleden schade, als gevolg van misbruik door Opdrachtgever, te verhalen op Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met kosten van incasso en gerechtelijke procedures.

ARTIKEL 9 OVERMACHT
9.1 Indien Voordeelbuurt door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
9.2 Indien de overmacht toestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmacht toestand dit rechtvaardigt.
9.3 Voor zover er werkzaamheden zijn verricht voor Opdrachtgever worden de kosten daarvan door Voordeelbuurt bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 10 ANNULERING EN ONTBINDING
10.1 Eventuele annulering door Opdrachtgever van een dienst van Voordeelbuurt kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de ingangsdatum van de afgenomen dienst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, brengt Voordeelbuurt bij Opdrachtgever de volledige prijs in rekening. Voor specifieke producten en diensten kan Voordeelbuurt afwijkende termijnen hanteren.
10.2 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 11 BEËINDIGING
11.1 Opdrachtgever kan na een periode van zes maanden na ingangsdatum van overeenkomst, met inachtneming van één volle kalendermaand, de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Voordeelbuurt zal de beëindigingsdatum aan Opdrachtgever bevestigen en Opdrachtgever blijft tot deze datum de overeengekomen kosten aan Voordeelbuurt verschuldigd.
11.2 Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van Voordeelbuurt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst uitvoert, is Voordeelbuurt bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan door Voordeelbuurt bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.3 Als één der partijen wezenlijk in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Partijen verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van een overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. Een en ander laat onverlet het recht van partijen de bevoegde rechter te benaderen.
12.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© Voordeelbuurt 2017 / AV201701